Drużyna Harcerek "Szczyty Górskie"

Linden, New Jersey, Stany Zjednoczone

Polskie Parki Narodowe

 
Park narodowy obejmuje obszar wyróżniający się szczególnymi wartościami przyrodniczymi,
naukowymi, społecznymi, kulturowymi i edukacyjnymi, o powierzchni nie mniejszej niż 1000 ha, na
którym ochronie podlega cała przyroda oraz walory krajobrazowe. Park narodowy tworzy się w celu
zachowania różnorodności biologicznej, zasobów, tworów i składników przyrody nieożywionej i walorów
krajobrazowych, przywrócenia właściwego stanu zasobów i składników przyrody oraz odtworzenia
zniekształconych siedlisk przyrodniczych, siedlisk roślin, siedlisk zwierząt lub siedlisk grzybów.

W Polsce znajdują się 23 parki narodowe z czego 8 uznanych zostało przez UNESCO za rezerwat biosfery.
Rezerwat biosfery to wyznaczony obszar chroniony zawierający cenne zasoby przyrodnicze. Białowieski Park
Narodowy wpisany jest na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego. Największym
parkiem narodowym w naszym kraju jest Biebrzański Park Narodowy, najmniejszym zaś Ojcowski Park
Narodowy. Najstarszym jest Pieniński Park Narodowy utworzony w 1932 r. Najmłodszy park powołano do
życia w 2001 r. - to PN Ujście Warty.