Drużyna Harcerek "Szczyty Górskie"

Clark, New Jersey, Stany Zjednoczone

Postawa Harcerki- Tropicielka

Przyrzeczenie Harcerskie

Mam szczerą wolę, całym życiem, pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłuszną Prawu Harcerskiemu.

Prawo Harcerskie

  1. Harcerka służy Bogu i Polsce i sumiennie spełnia swoje obowiązki.
  2. Na słowie harcerki polegaj jak na Zawiszy.
  3. Harcerka jest pożyteczna i niesie pomoc bliźnim.
  4. Harcerka w każdym widzi bliźniego, a za siostrę uważa każdą inną harcerkę.
  5. Harcerka postępuje po rycersku.
  6. Harcerka miłuje przyrodę i stara się ją poznać.
  7. Harcerka jest karna i posłuszna rodzicom i wszystkim swoim przełożonym.
  8. Harcerka jest zawsze pogodna.
  9. Harcerka jest oszczędna i ofiarna.
  10. Harcerka jest czysta w myśli, mowie i uczynkach i zwalcza szkodliwe nałogi.

Symbolika Krzyża Harcerskiego

Kształt Krzyża Harcerskiego wzorowany jest na kształcie Krzyża Virtuti Militari, najwyższego odznaczenia nadawanego w wojsku polskim za odwagę i męstwo.


 Krzyż Harcerski otrzymuje harcerka przy składaniu Przyrzeczenia.


 Liczne kropki na krzyżu oznaczają dobre uczynki jakie harcerka zobowiązuje się pełnić dobrowolnie w swej służbie harcerskiej.


 Liście dębowe to siła , umiejętność i wytrwałość.


 Liście laurowe to siła duchowa i zwycięstwo.


 "Czuwaj" to wezwanie "Bądź Gotów" do pracy nad swoim charakterem, do pomagania innym, to gotowość do czynu.


 Koło to symbol doskonałości.


 Promienie to światło przewodnie prowadzące nas przez trudy do gwiazd.


 Lilijka to symbol czystości  ducha, służby idei i łączność z międzynarodowym ruchem skautowym.

Symbolika Lilijki Harcerskiej

Lilijka to symbol czystości ducha i służby idei.  Stale przypomina nam do czego dążymy i jak chcemy się doskonalić.  Lilijka jest symbolem skautingu światowego.

O - Ojczyzna

N - Nauka

C - Cnota

ZHP - Związek Harcerstwa Polskiego

Zameldowanie się

Każda harcerka powinna wiedzieć jak się melduje lub przedstawia:

Czuwaj, Ja (stopień )(imię i nazwisko) melduję się na (np. zbiórkę, bieg na tropicielkę,wycieczką,itp). Czuwaj!
Przykładowe Meldowanie:
Czuwaj, Ja przewodniczka Ewelina Paś, melduję się na zbiórkę drużyny. Czuwaj

Przed i po meldowaniu się, harcerka salutuję druhnie do której się melduję. Salutuję się trzema palcami tak jak nasz ukłon lub jak sztandarom daję się cześć.