top of page

Patron Harcerstwa

bł. ks. phm STEFAN WINCENTY FRELICHOWSKI

Ksiądz, harcerz, męczennik, patron harcerstwa, całym życiem służył Bogu, Polsce i bliźnim.

Stefan Wincenty Frelichowski urodził się 22 stycznia 1913r w Chełmży, jako trzeci z sześciorga dzieci. W wieku 9 lat został ministrantem. Podczas uczęszczania do chełmżyńskiego gimnazjum należał do Sodalicji Mariańskiej i był czynny w harcerstwie. Przyrzeczenie harcerskie złożył 6 czerwca 1927r. Po zdaniu matury w r.1931 wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego. W seminarium prowadził szeroką działalność w różnych organizacjach. W 1934r zdobył stopień podharcmistrza. Latem 1935r zorganizował 20 osobowy wyjazd na jubileuszowy zlot ZHP w Spale i otrzymał stopień Harcerza Rzeczpospolitej. Był komendantem kleryckiego kręgu starszoharcerskiego Zrzeszenia Kleryków ZHP. 14 marca 1937r otrzymał święcenia kapłańskie. Od lipca 1938r pełnił funkcje wikariusza parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia NM Panny w Toruniu.

Już 11 września 1939r został zaaresztowany przez Gestapo i więziony w różnych obozach koncentracyjnych. W trudnych warunkach więziennych po kryjomu służył posługą kapłańska współwięźniom, organizując spotkania modlitewne, pogadanki i słuchając spowiedzi. W grudniu 1940r został przeniesiony do obozu Dachau, który był skupiskiem duchowieństwa z całej Europy, ale głównie z Polski. Tam też potajemnie organizował życie religijne i nawet czasem odprawiał Mszę Świętą. Otaczał opieką chorych i słabych.

Na przełomie 1944/45 roku wybuchła w obozie epidemia tyfusu plamistego. Ks Wincenty zaangażował się pomocą chorym, do której  włączyło się jeszcze 32 innych kapłanów. Zaraził się tyfusem i zmarł w opinii świętości 23 lutego 1945r.

Stefan Wincenty Frelichowski przez całe swoje młode życie cechował się mocnym charakterem, niezachwianą wiarą, wytrwałością i w pełni zrozumianym poczuciem służby bliźniemu.

7 czerwca 1999r w Toruniu papież Jan Paweł II ogłosił go błogosławionym.
22 września 2002 Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów zatwierdza Błogosławionego Stefana Wincentego Frelichowskiego patronem polskiego harcerstwa.

bottom of page